CHRISTUS -Jezus

Khimradj Pherai

Mozartstraat 141

Tourtonne lll

Paramaribo – Republiek Suriname

 

 

Paramaribo, 16 juni 1993

 

Aan de Redactie van Dagblad de West

Mirandastraat

Paramaribo – Republiek Suriname

 

 

Geachte redactie,

 

Langs deze weg verzoek ik u, om onderstaand artikel te willen opnemen,

als reactie op een artikel van zaterdag 29 mei 1993, van “AKSHON CHRISTIAN”,

onder de kop “HEIDEN”.

 

Voor mij is het erg zorgwekkend en teleurstellend te moeten constateren

dat de halfgeleerde (in onwetendheid verkeren) mensen erg gevaarlijk zijn, vooral als ze niet weten waarover ze schrij­ven. Vandaar mijn reactie hierop.

 

Deze gemeente schrijf o.m.: “Waar zijn de heidenen gebleven?” Ze hebben

tegenwoordig andere namen gekregen. We noemen ze: Boeddhisten, Hindoes,

Moslims of gewoon andere godsdienstbeleiders. We accepteren hen, ook al

willen ze niets van Christus c.q Christenen te maken hebben.”

 

Het is een feit, dat tussen 4000-3000jaar, 2000-1000 jaar en zelfs 400 jaar.

voor de geboorte van Christus vele hoogstaande godsdiensten in India bekend

waren. Christus zelf is in India geïnitieerd door de rishi’s (zieners) en ingewijd in Sanatana Dharma (Hindu) filosof­ieën en Vedische kennis. Er zijn zoveel boeken hierover geschreven. Ik noem als voorbeeld een zevental: 1) Het Aquarius Evangelie van Christus, 2) Jezus in India van Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, 3) The Eighteen Absent Years of Jezus Christ, 4) Jezus heeft in India geleefd, door Ankh Hermes, 5) De onbekende jaren van Jezus, door Elizabeth Claire Prophet, 6) Genezen als Jezus, door Helmut Hark en 7) De meesters van het verre oosten, door Baird  T. Spalding, uitgeverij Sirius en Siderius.

 

Waarom zwijgt de Bijbel nog hierover, terwijl het overbekend is dat Hij in

India was. Jezus werd onderwezen door de wijzen (de zieners) en heeft van hen geleerd. Jezus was een groot toegewijde van Heer Shiva, en heeft mantra’s van de zieners meegekregen hoe je mensen door aanraking kan genezen.

 

Zijn discipel Thomas werd door de zogenaamde van geboorte braahmanen vermoord en bij een kerk in Madras (India) begraven.

 

Heer Jezus Christus was verkondiger van de oudste religie op deze wereld, teweten de Sanatana Dharma.

De joden kwamen dit te weten en waren erg angstig geworden dat Heer Jezus Christus het grootste geheim van het Jodendom zou verklapen, teweten dat de Joden alles van de Sanatana Dharma hadden overgekomen en beraamden zij een  plan om hem te vermoorden.

 

Zonder de leer van Sanatana Dharma zouden Jodendom, Christendom, Islam en overige religies niet bestaan.Hun bestaansrecht hebben zij te danken aan de oudste religie ter wereld teweten de Sanatana Dharma.

Tegenwoordig hoor je heel veel over Tera Mai Reiki/ Sichem, Sjamanisme en andere geneesmethoden. Al deze methoden van genezing hebben hun oorsprong uit India en komen voort uit de Heilige ge­schrif­ten van de Hindoes.

 

Toen het Christendom reeds 600 jaar in India bekend was, leefden de mensen

in Europa en Amerika als kannibalen. Zijn het niet deze bedoelde christe­nen,

die in India, Australië, Afrika, Sri Lanka, Indonesië, China, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en overige landen, hebben geplunderd, mensen

vernederd en vermoord? De blanken hebben een nieuwe methode gevonden om

andere rassen te laten uitroeien. Ze leveren wapens aan derde wereld landen.

Kunnen de blanken hun fabrieken draaiende houden en winst maken.

 

Met deze wapens vechten de volksstammen ermee en moorden elkaar.

Maar een aantal blanken kunnen niet helpen, omdat zij nog steeds in onwetendheid leven. Zij hebben weinig geestelijke kennis omdat zij nog jonge zielen zijn.

Voor hen is materiële rijkdom is het belangrijkste, vervolgens onderdrukken van andere bevolkingsgroepen. Ze denken dat de blanke kleur het belangrijk­ste is. De ziel van de mens kent geen kleur, we zijn allemaal gelijk en we zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden. Al is jouw vader een priester, dat wil nog niet zeggen dat jij ook een priester wordt. De Heer stuurt de mens naar de aarde om zijn levenslessen te leren en bevrijding te bereiken en terug naar huis te keren. Geestelijke kennis is de hoogste kennis. Materiële kennis wordt niet tot kennis gerekend, die leidt een mens niet tot bevrijding, het bezorgt de mens juist alleen maar ellende in het leven. Materiële kennis leidt tot machtsbehoud en het onderdrukken van zijn medemens.

 

Ik wil de hedendaagse mens vragen in harmonie te leven, want wat je gedaan

hebt dat gaat met jouw ziel mee. De laatste beslissing ligt in handen van de

Here God, zij zal dan beslissen als een persoon naar de hel of naar de hemel

gaat.

Het is een ieder bekend dat in Suriname, deze groep christenen, negers uit

Afrika hebben gehaald en als slaven hebben laten werken.

De Hindoestanen werden met mooie beloften naar Suriname gelokt, dat zij

naar het land van Shri Rama gingen en zij daar het goed zouden hebben.

Eenmaal in Suriname aangekomen werden zij aan Nederlandse slavenhandelaars

overgeleverd. Zij hebben ook als slaven gewerkt, zij mochten niets zeggen. Zij deden hun mond niet open om wat te zeggen.

Als zij dat deden kregen zij pakslag en soms ook vermoord. Op Marienburg werden 33 Hindoestaanse slaven door blanke meester vermoord omdat zij voor hun rechten opkwamen. Hun dochters werden verkracht en werden bij hen verwekt kinderen verwekt.

 

Zij gingen naar de arme gezinnen en kochten hun om met zeer eenvoudige artikelen, zoals spiegels en haarkammen.

 

Ook staan er heel wat plagiaten in de Bijbel:

1) Duizenden jaren voor de geboorte van Jezus Christus, was het al bekend

dat de vrouw de wederhelft is van de man, terwijl er in de Bijbel staat

dat God met een rib van Adam, Eva heeft geschapen.

Het woord Adam betekent een toegewijde van Here God.

Ik wil de Christenen verwijzen naar het boek Bhavishya Poeraan over de      betekenis van het woord Adam.

Het woord Adem betekent aanbieder van God.

 

Het verhaal van Adem en Eva werd uit de Shriemad Bhaagavatam Puraana overgenomen. Zie onderstaande juiste verklaring.

 

Het Sriemad-Bhaagavatam [Canto 3, Hoofdstuk 12 Tekst 51]

 

aho adbhutam etan me     vyaaprtasyaapi nityadaa

na hy edhante prajaa nuunam    daivam atra vioghaatakam

 

aho: helaas; adbhutam:het is verwonderlijk; etat: dit; me: mij; vyaaprtasya: bezig zijnde; api; hoewel: nityadaa; altijd; na: niet; hi:zeker; edhante: verwekken; prajaah: levende wezens; nuunam: echter; daivam: lot; atra: hierin; vighaatakam: tegen.

 

Vertaling

Brahmaa dacht bij zichzelf: Helaas, het is verwonderlijk dat, hoewel ik overal verspreid ben, het heelal nog steeds onvoldoende bevolkt is. Er kan aan dit ongeluk geen andere oorzaak ten grondslag liggen dan het lot.

 

TEKST 52

 

evam yukta-krtas tasya          dauvam caaveksatas tadaa

kasya ruupam abhuud dvedhaa      ya kayaam abhicaksate

 

evam: zo ;yukta: beschouwend; krtah: zo doende; tasya: zijn; daivam: bovennatuurlijke kracht; c: ook; aveksatah: waarnemen; tadaa: toen; kasya: van Brahmaa; ruupam: gedaante; abhuut: werd geopenbaard; dvedhaa: tweevoudig; yat: hetgeen; kaayam: zijn lichaam; abhicaksate: heet te zijn.

 

Vertaling

Terwijl hij zo in gedachten opging en de bovennatuurlijke macht beschouwde, werden er uit zijn lichaam twee andere gedaanten voortgebracht. Men eert hen nog steeds als het lichaam van Brahmaa.

 

Betekenis

Uit Brahmaa’s lichaam kwamen twee lichamen voort. het ene had een snor en het andere twee gewelfde borsten. Niemand kan uitleggen vanwaar ze verschenen en daarom kent men ze tot de dag van vandaag als kaayam, het lichaam van Brahmaa, zonder dat ze zijn zoon en dochter worden genoemd.

 

Tekst 53

 

taabhyaam ruupa-vibhaagaabhyaam   mithunam samapadyata

 

taabhyaam: van hen; ruupa:gedaante; vibhaagaabhyaam: aldus verdeeld; mithunam: geslachtsdaad; samapadyata: volmaakt verricht,

 

Vertaling

De twee zojuist van Brahmaa afgescheiden lichamen verenigden zich met elkaar in geslachtsgemeenschap.

 

Tekst  54

 

yas tu tatra pumaan so ‘bhuun       manuh svaayambhuvah svaraat

strie yaasic chataruupaakhyaa        mahisy asya mahaatmanah

yah: iemand die; tu:maar; tatra: daar; pumaan: de man; sah; hij; abhuut: wer; manuh: de vader der mensheid; svaayambhuvah: Svaayambhuva genaamd; sva-raat: geheel onafhankelijk; strie: de vrouw; yaa: iemand die; aasit: er was; sataruupaa: Sataruupaa genaamd; aakhyaa: bekend als; mahisie: de koningin; asya: van hem; mahatmanah: de grote ziel.

 

Vertaling

degene die de mannelijke gedaante bezat werd bekend als de Manu (in de bijbel Adam) genaamd Svaayambhuva, en de vrouw werd bekend als Sataruupaa, de koningin van de grote ziel Manu.

 

Tekst  55

 

tadaa mithuna-dharmena     prajaa hy edhaam babhuuvire

 

tadaa; toen; mithuna: seks; dharmena; volgens de regels; prajaah: generaties; hi: zeker; edhaam; vergrootten; babhuuvire: vond plaats.

 

Vertaling

 

Daarna brachten ze door hun vereniging geleidellijk de ene generatie na de andere voort om het universum te bevolken.

 

Tekst  56

sa caapi sataruupaayaam     pancaapatyaany ajijanat

priyavratottaanapaadau       tisrah kanyaas ca bhaarata

aakutir devahutis ca        prasuutir iti sattama

 

sah: hij (Manu –Adam in de bijbel); ca: ook; api: te bestemder tijd; sataruupaayaam: bij Sataruupa; panca: vijf; apatyaani: kinderen; ajjanat: verwekte; priyavrata: Priyavrata (wordt Kain in de bijbel genoemd): Uttaanapaada(wordt Abel in de bijbel genoemd); tisrah: drie in getal; kanyah: dochters; ca:ook; bhaarata: o zoon van Bharata; aakuutih: Aakuuti; devahuutih: Devahuuti; ca: en; prasuutih; iti: zo; sattama: o allerbeste.

 

Vertaling

 

O zoon van Bharata, te bestemder tijd verwekte hij (Manu] bij Satarupaa vijf kinderen: twee zoons, Priyavrata (Kain) en Uttaanapada (Abel), en drie dochters, Aakuti, Devahuuti en Prasuuti.

 

Over de drie dochters van Manu en Satarupaa wordt er in de bijbel niets gezegd. Hierbij zou duidelijk blijken dat het verhaal was overgenomen uit de Vedische geschriften van Sanatana Dharma. Later werd Sem zogenaamd geboren.

Zie verder het juiste verhaal, wat men niet gedurfd heeft om het in de bijbel te vermelden. Hebben de zonen Eva, kinderen met haar verwekt?

 

Tekst 57

 

aakuutim rucaye praadaat          kardamaaya tu madhyamaam

daksaayaadaat prasuutin ca        yata aapuuritam jagat

 

aakuutim: de dochter genaamd Aakuutu; rucaye: aan de wijze ruci; praadaat: schonk; kardamaaya: aan de wijze Kardama; tu: maar; madhyamaan: de middelste (Devahuuti); daksaaya; aan Daksa; adaat: schonk; prauutim: de jongste; ca: ook; yatah: van waaruit; aapuuritam; werd gevuld; jagat: de hele wereld.

Vertaling

De vader, Manu, gaf zijn eerste dochter, Aaakuuti, aan de wijze Ruci, de middelste, Devahuuti, aan de wijze Kardama, en de jongste, Prasuuti, aan Daksa. Via hen rakte de hele wereld bevolkt.

 

Betekenis

Hier wordt de geschiedenis van het bevolken van het universum gegeven. Brahmaa is het oorspronkelijke wezen in het heelal, uit wie de Manu Svaayambhuva en zijn vrouw Sataruupa voortkwamen. Uit manu werden twee zoons en drie dochters geboren, en uit hen is de bevolking van de verschillende planeten, tot vandaag aan toe, voortgekomen. Daarom wordt Brahmaa als de grootvader van iedereen beschouwd, en de Godspersoon, de vader van Brahmaa, als de overgrootvader van alle wezens. Dat wordt als volgt bestigd in de Bhagavad-gietaa(XI.39):

 

vaayur yama ‘gnir varunah sasaankah    prajaapatis tvam prapitaamahas ca

nama namas te ‘stu sahasra-krtvah         punas ca bhuuyo ‘pi namo namas te

 

“U bent de Heer van de lucht, de opperrechter Yama, het vuur, en de Heer van de regen. U bent de maan en u bent de overgrootvader. Daarom breng ik U keer op keer vol respect mijn eerbetuigingen.”

 

Zie onderstaande voorbeeld van de levende wezens die door de Allerhoogste Godspersoon geschapen is.

 

Levende wezens zijn geïncarneerde zielen, bekleed met een lichaamsvorm uit

een van de  8.400.000 vormen die het universum bevolken (900.000 waterwezen,

2.000.000 plantvormen, 1.100.000 insekten en reptielen,

1.000.000 vogelsoorten, 3.000.000 zoogdiersoorten en 400.000 aapsoorten.

De mens staat boven deze levende wezens. Bovengenoemde wezens maken geen

fouten. Het is de mens die fouten maakt omdat hij/zij in de kringloop van

vals ego (ahankaara) terecht komt.

 

Vals ego (ahankara) betekent: De ‘knoop’ die ziel en lichaam bij elkaar

houdt, namelijk volgens de illusoire gedachte dat men de absolute meester,

de allerhoogste eigenaar en de rechtmachtige genieter van alle geneugten van

de wereld is, als gevolg waarvan de ziel zich met het stoffelijk lichaam

vereenzelvigt, alsook met alles wat daarmee verband houdt (uiterlijk,

nationaliteit, ras, familie, religieuze dominantie, vreugde en verdriet enz.). Het vormt de oorsprong van de gebondenheid aan de stof.

 

2) Alles wat in de bijbel geschreven staat heeft het Jodendom en Katholieken

uit de Veda’s en Poeraana’s overgenomen. 500 jaar voor de geboorte van      Jezus Christus werd alles vernietigd, zodat de geheimen hun volgelingen     die eigenlijk beleiders van Hindoeïsme [Sanatana Dharma] zijn, niet         mochten weten.

Wie heeft eigenlijk verraad gepleegd? Het celibaat leven vloeit voort uit    het Hindoeïsme.

Bij Hindoes is het bekent onder de naam Brahmachari (Celibatair             leerling die zich geheel heeft toevertrouwd aan de hoede van de bona fide    geestelijk leraar). In werkelijkheid zijn de ware christenen, beleiders     van het Sanatana Dharma.

Een andere betekenis van Brahmacarya is het eerste fase van orde van het    geestelijk leven; periode van celibatair leven, zelfbeheersing en studie    onder toezicht van een bona fide geestelijk leraar.

 

3) 5000 jaar.v. Chr. liet Kamsa (oom van heer Krishna) alle pasgeboren         mannelijke kinderen doden, omdat hem werd voorspeld door Rishi (ziener)     Narada, dat zijn neef Heer Sri Krishna hem zou doden. Hetzelfde lezen wij    in de Bijbel over koning Herodes. Verder wordt in bijbel Kamsa, Goliat      genoemd en Krishna, David.

Karna, de zoon van Kunti en Surya (Zon), wordt in de bijbel Mozes           genoemd. Durvasaa rishi had mantra’s aan Kunti gegeven om kinderen ermee    te kunnen verwekken. Dit zou gebeuren wanneer een van deze mantra’s zou     opzeggen. Kunti, was ook de moeder van drie Pandava’s; Yudhisthira(door     Yamaraaja),Bhiema (door Vayu-windgod) en Arjuna (door Indra- de donderen    regengod). Kunti, gaf de mantra ook aan de tweede vrouw Maadrie van         Paandu.Door de mantra’s verwekte Maadrie, twee zoons; Nakula en Sahadeva.

Zij werden door Asvi verwekt.

Paandu, was niet de biologische vader van Paandu’s.

 

Koning Satyavraat wordt in de bijbel Noach genoemd.

Het verhaal van Noach in de Bijbel dat over koning Satyavrata gaat,

hebben de Joden en Rooms katholieken uit de Purana’s overgeno­men.

Zie korte beschrijving van het verhaal van Koning Satyavrata waarin de

Allerhoogste Godspersoon als vis incarneerde en hoe de zondvloed ontstaan

was. Verhalen overnemen en Hindoes beledigen is een gewoonte van zogenaamde

Christenen geworden.

 

Het verhaal van Noach in de bijbel is afkomstig uit de Srimad

Bhagavatam Purana Canto 8, hoofdstuk (24) vierentwintig.

In dit hoofdstuk wordt de incarnatie van de Allerhoogste Godspersoon als vis

beschreven en tevens hoe Maharaja Satyavrata (Noach in de bijbel) gered werd

van een zondvloed.

De Allerhoogste Godspersoon expandeert Zich als Svamsa (Zijn persoonlijke

expansie) en vibhinnaamsa (de levende wezens).

 

 

Het evenwicht-statisch symbool of Ganesha yantra wordt door de joden als David ster gebruikt. Dit is weer een vervalsing.En zo kunnen wij doorgaan met diverse vervalsingen of overname uit de Vedische geschriften van Sanatana Dharma.

 

4) 400jaar voor Christus lezen wij ook in de Prashoepanishad dat God de mens

naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Ditzelfde verhaal komt ook in de

Bijbel voor en zo kunnen we doorgaan met een heleboel voorbeelden.

 

Het is verbazingwekkend dat dezelfde mensen die door de priesters van de

Christenen zijn vernederd, het Christendom aanhangen.

 

Het is zeker dat al 25 jaar het kerkbezoek aan het afnemen is.

Vele kerken in de wereld zijn. o.m. opgekocht door “TM-bewegingen”, “Hare

Rama Hare Krishna bewegingen”; om dichtbij huis te zijn is een

gerefor­meer­de kerk door een Hindoe-gemeente opgekocht.

 

Tenslotte kan ik de schrijver van genoemd artikel maar adviseren,

om bovengenoemde boeken te lezen.

 

Issa, (Jezus bracht zes jaar door met studeren en onderwijzen in Juggernaut,

Rajaguha, Benares en andere heilige steden. Hij raakte verwikkeld in een conflict met de Brahmanen en de Kshatria’s (de kasten van de priesters en de

krijgsheren) door de heilige geschriften te onderwijzen aan de lagere kasten, de Vaisya’s (pachters en kooplieden) en de Shudra’s (boeren en

arbeiders). De Brahmanen zeiden dat de Vaisya’s alleen gerechtigd waren de Veda’s tijdens feesten te horen voorlezen en dat de Shudra’s zelf dat niet

was toegestaan, die mochten er niet eens naar kijken.

 

 

In plaats van hun geboden te gehoorzamen predikte Issa (Jezus) tot de

Vaisya’s en Shudra’s tegen de Brahmanen en de Kshatria’s. De priesters en

krijgers die lucht kregen van zijn aanklachten, beraamden een plan om Issa

(Jezus) te doden. Daarna zei hij: “Er zal een tijd komen dat het werk van

Vaisya’s en Shudra’s overgenomen zullen worden door de Brahmanen en

Kshatri­a’s en hetgeen Braahmanen en Kshatri­a’s verrichten zullen, verricht

worden door de Vaisya’s en Shudra’s. Die tijd is reeds aangebroken.

(Wie zijn de handelaren, industriëlen, makelaars etc.?)

 

Gewaarschuwd door de Shudra’s vertrok Issa echter ’s nachts uit Juggernaut

en begaf zich naar de uitlopers van de Himalaya in Zuid-Nepal, vijf eeuwen

daarvoor de geboortestreek van de grote Boeddha Sakyamuni (een titel van

Gautama), geboren als prins van de Sakya-clan, letterlijk de heilige (muni)

van de stam der Sakya’s.

 

Na zes jaar studie was Issa een volmaakte uitlegger van de heilige

geschrif­ten geworden. Daarna liet hij de Himalaya achter zich en trok naar

het westen, onderweg tegen allerlei afgoderijen predikend en kwam

uiteinde­lijk op zijn negenentwintigste jaar terug in Palestina.

 

Ik wil het voorlopig hierbij laten en ben bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

(Kh. Pherai)

 

Kopie conform: diverse organisaties in Suriname.