CHRISTUS

 

Khimradj Pherai

Stichting Shri Satya Aarya Pradhaana Karmavadisch Sanatan Dharm Nederland (afgekort: Stichting S.S.A.P.K.S.D. Nederland)

Voorzitter: de heer Khimradj Pherai

Bussumsestraat 153

2574 JG DEN HAAG

Telefoon: 070 – 3235050  of 0642153517

 

 

Aan de redactie van Hindoeblad, Weekkrant Suriname, Haagsche Courant,

Algemene Dagblad en De Telegraaf

 

Den Haag, 18 oktober 2000

 

In de Haagsche Courant van donderdag, 28 september 2000 heb ik een artikel

gelezen dat Christenen, de wrakstukken van de boot van Noach uit de bijbel

ergens in de zee gezien hebben en dat men het naar boven wil brengen.

Het verhaal over Noach is in de bijbel verzonnen.

Zie onderstaande artikel van mij gedateerd 16 juni 1993 aan de redactie van

De West in Suriname. Uit angst is onderstaand artikel nooit door

bovenge­noemde dagblad gepubliceerd.

Het verhaal van koning Satyavrata (de zogenaamde Noach in de bijbel) heb ik

helemaal aangepast.

 

Het verhaal van Noach in de Bijbel dat over koning Satyavrata gaat,

hebben de Joden en Rooms katholieken uit de Purana’s overgeno­men.

Zie korte beschrijving van het verhaal van Koning Satyavrata waarin de

Allerhoogste Godspersoon als vis incarneerde en hoe de zondvloed ontstaan

was. Verhalen overnemen en Hindoes beledigen is een gewoonte van zogenaamde

Christenen geworden.

 

Het verhaal van Noach in de bijbel is afkomstig uit de Srimad

Bhagavatam Purana Canto 8, hoofdstuk (24) vierentwintig.

In dit hoofdstuk wordt de incarnatie van de Allerhoogste Godspersoon als vis

beschreven en tevens hoe Maharaja Satyavrata (Noach in de bijbel) gered werd

van een zondvloed.

De Allerhoogste Godspersoon expandeert Zich als Svamsa (Zijn persoonlijke

expansie) en vibhinnaamsa (de levende wezens).

 

In de Bhagavad-gita (4.8) staat, paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtaam:

De Allerhoogste Godspersoon verschijnt op deze planeet om de Sadhu’s of

toegewijde te beschermen en de ongelovigen of niet-toegewijden te

vernieti­gen.

Hij daalt speciaal neer om de koeien, de brahmanen, halfgoden, toegewijden

en de Vedische religie te beschermen. Zo verschijnt Hij in verschillende

gedaantes – soms als vis, soms als ever (zwijn), dan weer als Nrsimhadeva

of Vamanadeva enzovoort – maar in welke gedaante Hij ook incarneert, ook al

komt Hij binnen de invloedssfeer van de geaardheden der materiële natuur,

Hij wordt er niet door geraakt. Dat is een kenmerk van Zijn oppermacht.

Hoewel Hij de materiële sfeer betreedt, kan maya Hem toch niets doen.

Daarom kan Hem niet de minste materiële eigenschap worden toegeschreven.

 

Aan het eind van het vorige kalpa, wilde een demoon met de naam Hayagriva

ten tijde van de vernietiging van Vedische kennis de vier Veda’s van de

Heer Brahmaa stelen.

 

Daarom incarneerde de allerhoogste Godspersoon zich aan het begin van de

regeringsperiode van Svayambhuva Manu als vis en redde de Veda’s. Tijdens de

heerschappij van Caksusu Manu regeerde er een koning die Satyavrata (in de

bijbel is hij Noach genoemd) heette en een groot, vroom heerser was. Om hem

te redden, verscheen de Heer voor de tweede maal in zijn vis-incarnatie.

 

Koning Satyavrata werd later geboren als de zoon van de zonnegod en droeg de

naam Sraddhadeva. De Allerhoogste Godspersoon stelde hem aan tot Manu.

Om de gunst van de Allerhoogste Godspersoon te winnen, beoefende koning

Satyavrata ascese door alleen nog maar water te drinken.

 

Op een keer, toen hij zich aan de oever van de rivier de Krtamala aan deze

discipline onderwierp en in zijn handpalmen wateroffers bracht, vond hij een

visje. Het visje smeekte de koning om bescherming en vroeg hem om Hem een

veilig plaatsje te geven. Hoewel de koning niet wist dat het visje de

Allerhoogste Godspersoon Zelf was, beschouwde hij het als koning als zijn

plicht om Hem bescherming te bieden en bewaarde het visje in een waterkruik.

Het visje, dat dus de Allerhoogste Godspersoon was, wilde koning Satyavrata

zijn macht tonen en expandeerde Zijn lichaam totdat Hij niet meer in de

waterkruik paste. Daarop liet de koning de vis los in een grote bron,

maar ook die bleek te klein. Toen bracht Hij de vis naar een grote meer,

maar ook dat was niet groot genoeg. Tenslotte zette de koning de vis in de

zee, maar zelfs de zee was niet groot genoeg voor Hem. Uiteindelijk begreep

de koning dat de vis niemand anders was dan de Allerhoogste Godspersoon en

hij verzocht de Heer om hem te vertellen waarom Hij in deze gedaante

verschenen was. De Godspersoon was heel tevreden over de koning en deelde

hem mee dat over een week het hele universum onder water zou komen te staan

en dat de vis-incarnatie de koning zelf, de zeven rishi’s (zieners),

de diverse kruiden, zaden en andere levende wezens zou redden door een boot

(de zogenaamde ark van Noach) te sturen die vastgemaakt zou worden aan Zijn

zoon. Na deze woorden verdween de Heer.

 

Koning Satyavrata bracht zijn nederige eerbetuigingen aan de Allerhoogste

Godspersoon en bleef op Hem mediteren. Inderdaad begon een tijdje later de

verwoes­ting en zag de koning een boot (de zogenaamde Ark * van Noach in de

bijbel) naderbij komen. Na samen met de geleerde braahmana’s en heiligen aan

boord gegaan te zijn, reciteerde hij de gebeden ter verering van de

Allerhoogste Godspersoon.

De Allerhoogste Heer zetelt in ieders hart en dus leerde Hij Maharaja

Satyavrata en de heiligen de Vedische kennis van binnenuit hun hart.

 

Koning Satyavrata’s volgende geboorte was als Vaivasvata Manu, die genoemd

wordt in de Bhagavad-gita. Visvasvan manave oraha: de zonnegod onderrichtte

de wetenschap van de Bhagavad-gita aan zijn zoon Manu. Omdat deze Manu

(de voorvader van de mensheid) de zoon van Vivasvaan is, staat hij bekend

als Vaivasvata Manu (Srimad – Bhagavatan Purana [Canto 8, Hoofdstuk 24]).

Hieronder enkele teksten uit het desbetreffende boek:

 

TEKST 40

astiya darbhan prak-kalan   rajarsih prag- udan-maukhah

nisasada hareh padau        cintayan matsya-rupinah

 

VERTALING

Nadat hij kusa-gras met de toppen naar het oosten op de grond had gespreid,

ging de heilige koning erop zitten, zijn gezicht naar het noordoosten

ge­richt en mediteerde op de Allerhoogste Vishnu, die de gedaante van een vis

had aangenomen.

 

TEKST 41- 45

tatah samudra udvelah       sarvatah plavayan mahim

vardhamano maha-meghair     varsadbhih samadrsyata

 

dhyayan bhagavad-adesam     dadrse navam aagatam

tam aruroha viprendrair     adayausadhi-virudhah

 

tam ucar munayah prita      rajan dhyayasva kesavam

sa vai nah sankatad asmad   avita sam vidhasyati

 

so ‘nudhyatas tato rajna    pradurasin maharnave

eka-sring-dharo matsto      haimo niyuta-yojanah

 

nibadhya navam tac-chrnge   yathokto harina pura

varatranahina tustas        tatava madhusudanam

 

VERTALING

Toen pakten zich reusachtige wolken samen waar onophoudelijk regen

uit­stroomde zodat de oceaan steeds meer aanzwol. Daardoor werd het land

overstroomd en de hele wereld onder water gezet (41).

 

Satyavrata dacht aan de opdracht van de Allerhoogste Godspersoon en meteen

zag hij een schip naderen. Hij verzamelde daarom de diverse kruiden en

planten en ging samen met de heilige brahmana’s aan boord (42).

 

De heilige braahmana’s waren zeer over de koning te spreken en zeiden hem:

“O koning, mediteer alstublieft op de Allerhoogste Godspersoon, Kesava.

Hij zal ons behoeden voor de gevaren die ons boven het hoofd hangen en

ervoor zorgen dat alles goed met ons gaat (43).

 

Terwijl de koning constant op de Allerhoogste Godspersoon mediteerde,

verscheen er een enorme gouden vis in de oceaan. Deze vis had een hoorn en

was 12.800.000 kilometer lang (44).

 

Volgens de instructies die de Allerhoogste Godspersoon hem voorheen gegeven

had, verankerde de koning het schip aan de hoorn van de vis, waarbij hij de

slang Vasuki als touw gebruikte. Voldaan richtte hij toen zijn gebeden tot

de Heer (45).

 

TEKST 59 – 60

satyavrtasya rajarser         maya-matsyasya sarnginah

samvadam mahad-adkhyanam      srutva mucyeta kilbisat

avataram harer to ‘yo yam     kirtayed anvaham narah

sankalpas tasya sidyanti      sa yati paraman gatim

 

VERTALING

Deze geschiedenis van de grote koning Satyavrata en de vis-incarnatie van de

Allerhoogste Godspersoon, Visnu, is een machtig transcendentaal verhaal.

Iedereen die het hoort, wordt bevrijd van de reacties op zijn zondig leven.

 

Wie deze geschiedenis van de Matsya-incarnatie en koning Satyavrata vertelt,

ziet beslist als zijn wensen vervuld en zal zonder enige twijfel terugkeren

naar huis, terug naar God.

 

*  Surya narayan heeft 12 namen t.w : Mitra, Marichi, Bhanu, Aruna,              Bhaskara, Savita, Surya, Ark, Khaga, Kalikar Pusha, Ravi, Aditya,             Nam Lai.

Hieruit blijkt dat de naam Ark uit India is ontstaan.

 

Zie onderstaande betekenissen van Surya (Zon).

 

Lokalikachitam svayam, Indradityanaradhipam Suragurum

Trailokyachudamanim, Brahmavishnusivassvarupahridayam

Vande Sada Bhaskaram.

 

BETEKENIS

Ik aanbid altijd Surya, de zon, de mooie Heer van de wereld,

de onsterfelij­ke, de essentie van Vedanta, de voorspoedige, de absolute

kennis, de vorm van Brahman, de Heer der goden, altijd zuiver, het ene ware

bewustzijn van de wereld zelf, de Heer van Indra, goden en mensen, de leraar

der goden, het kroonjuweel van de drie werelden, het hart zelf van de vormen

van Brahma, Vishnu en Shiva, de gever van het Licht.

 

Aum Hiranmayena Patrena Satyasyapihitam Mukham

Tattvam Pushan Apavrinu Satyadharmaya Drishtaye.

 

BETEKENIS

Het aangezicht van de Waarheid wordt bedekt door een gouden omhulsel.

Verwijder gij, o zon, die bedekking en laat de wet van de waarheid

aanschou­wen.

 

Pushpan Ekarshe Yama Surya Prajapatya, Vyuha Rashmin Samuhu.

Tejo Yatte Rupam Kalyanatamam, Tatte Yosavasau Purushah Sohamasmi.

 

BETEKENIS

O Poeshpan (zon; degene die voedt), de enige Ziener (enige reiziger aan de

hemel), die alles beheerst, Soperya, zon van Prajapati, verspreid uw stralen

en breng het brandend licht.

Ik aanschouw uw schitterde vorm.

Ik ben Hem, de Pususha (persoon; Zelf) in U.

 

Het is interessant en leerrijk om de 12 (twaalf) specifieke namen van

Surya (zon) te vermelden:

 

Aum Mitraya Namah          (Onderwerping aan Hem die iedereen liefheeft).

Aum Ravaye Namah           (Onderwerping aan Hem die de oorzaak van alle                                  verandering is).

Aum Suryaya Namah          (Onderwerping aan Hem die aanzet tot activiteit).

Aum Bhanave Namah          (Onderwerping aan Hem die licht geeft).

Aum Khagaya Namah          (Onderwerping aan Hem die in de hemel beweegt).

Aum Pushne Namah           (Onderwerping aan Hem die alles voedt).

Aum Hiranyagarbhaya Nanah  (Onderwerping aan Hem die alles bevat).

Aum Marichaya Namah        (Onderwerping aan Hem die alles schittert).

Aum Adityaya Namah         (Onderwerping aan Hem die de God der goden is).

Aum Savitra Namah          (Onderwerping aan Hem die alles voortbrengt).

Aum Arkasya Namah          (Onderwerping aan Hem die waard is te worden

vereerd). Ark is een (1) van de twaalf namen

van Surya (zon). Zij die waardig waren mochten

met koning Satyavrata in de boot mee gaan.

Zie bovengenoemde verhaal.

Aum Bhaskaraya Namah        (Onderwerping aan Hem die de oorzaak is van alle                               luister).

 

Bewijsmateriaal uit Vedische geschriften dat Griekenland vroeger deel heeft

uitgemaakt van India (of tot India behoord heeft). Wiskunde is door zieners

van India uitgevonden. Regas Pheraios (Pherai) was een Hindoe en geen Griek.

 

kirata-hunandhra-pulinda-pulkasa

abhira-sambha yavanah khasadayah

ye ‘nye ca papa yad -apasrayasrayah

sudhyanti tasmai prabhavisnave namah

 

VERTALING

Kirata, Huna, Andhra, Pulinda*, Pulkasa, Abhira, Sumbha, Yavana,

vertegenwoordigers van het Khasa-ras en zelfs als ze verslingerd zijn aan

een zondig bestaan, kunnen ze zich louteren als ze hun toevlucht zoeken bij

de toegewijde van de Heer, dankzij Zijn almacht. Daarom wil ik Hem mijn

eerbiedige eerbetuigingen brengen.

 

* Pulinda: We vinden hiervan een vermelding in het Mahabharata

(Adiparva 174.38) waar gesproken wordt van de bewoners van de provincie

Pulinda. Dit gebied werd veroverd door Bhimasena en Sahadeva (De twee

Pandava’s). De Grieken staan als Pulinda’s bekend en in het Vana- parva

van het Mahabharata wordt verklaard dat het niet-Vedische ras van deze

streek over de wereld zou komen te heersen. Het Pulinda gebied behoorde

tot de provincies van Bharata en de inwoners werden als kshatriya-vorsten

en de hunnen beschouwd. Later evenwel, als gevolg van hun verzaking aan

de brahmaanse cultuur, werden ze als mlechha’s aangemerkt (zoals moslims

degenen die buiten de islamitische cultuur staan kafirs noemen en

christenen niet-christenen heidenen.

 

De Hindoes hebben de wiskunde uitgevonden

 

KOSMISCHE ANALOGIEËN

 

De waarde van  pi(n) =  3.14159 is vervat in de som een eeuw, een jaar en     een dag van Brahma.

 

Een eeuw van Brahma             3.110.400.000.000 jaren

Een jaar van Brahma                31.104.000.000 jaren

Een dag van Brahma                     86.400.000 jaren

_______________________

3.141.590.400.000 jaren

=======================

 

De evolutie theorie van Darwin klopt niet.

Een mens is niet uit een aap voortgekomen, anders zouden wij vandaag geen

diverse aapsoorten meer hebben. Alle aapsoorten zouden dan vandaag mensen

zijn. Wel hebben mensen dierlijke eigenschappen, dit hangt af van de

maan-constellatie waarin de persoon geboren is.

Zie onderstaande voorbeeld van de levende wezens die door de Allerhoogste Godspersoon geschapen is.

 

 

 

Levende wezens zijn geïncarneerde zielen, bekleed met een lichaamsvorm uit

een van de  8.400.000 vormen die het universum bevolken (900.000 waterwezen,

2.000.000 plantvormen, 1.100.000 insekten en reptielen,

1.000.000 vogelsoorten, 3.000.000 zoogdiersoorten en 400.000 aapsoorten.

De mens staat boven deze levende wezens. Bovengenoemde wezens maken geen

fouten. Het is de mens die fouten maakt omdat hij/zij in de kringloop van

vals ego (ahankaara) terecht komt.

 

Vals ego (ahankara) betekent: De ‘knoop’ die ziel en lichaam bij elkaar

houdt, namelijk volgens de illusoire gedachte dat men de absolute meester,

de allerhoogste eigenaar en de rechtmachtige genieter van alle geneugten van

de wereld is, als gevolg waarvan de ziel zich met het stoffelijk lichaam

vereenzelvigt, alsook met alles wat daarmee verband houdt (uiterlijk,

nationaliteit, ras, familie, religieuze dominantie, vreugde en verdriet enz.). Het vormt de oorsprong van de gebondenheid aan de stof.

 

Wel is alom bekend dat blanken mannen overal op de wereld, de dochters en

vrouwen van andere rassen verkracht en kinderen ermee verwekt hebben.

Vandaar dat wij thans diverse mengrassen hebben, om maar niet te spreken van

slavenarbeid, het uitmoorden van andere rassen voor materiële rijkdommen,

plunderingen, opsluitingen in gevangenissen van mensen die voor hun ras

(volk) opkwamen. Misschien weten velen de rol van Engeland niet hoe zij

Hindoestanen in India mishandeld hebben om voor hun te werken. Nog erger was

het toen de Engelsen van de Hindoes een beroep (vak) wilden leren en als dit

door een Hindoe werd geweigerd, dan troffen de Engelsen maatregels tegen hun.

Dit ging als volgt: Eerst kreeg de persoon een pakslag en als dat niet

hielp, werd er dan kuil gegraven tot aan zijn keel en vervolgens met zand

opgevuld. De persoon werd in de kuil gegooid en mishandeld, weigerde hij om

het alsnog te vertellen hoe je een bepaald werk moest verrich­ten, dan lieten

de Engelsen de persoon door honden bijten. Dit bleven ze doen totdat de

persoon het had verteld. Vertelde hij het geheim niet dan werd hij aan de

honden overgelaten en dan dood gebeten. Foei, jullie blanken!

 

Een ander verhaal dat velen niet weten is, dat de Engelsen de Hindoes met

Moslims opzettelijk lieten vechten. De Engelsen gooiden de kop van een

varken in een Moskee en de kop (hoofd) van een koe in een Hindoetempel.

Dit leidde tot hevige strijd tussen Hindoes en Moslims.

Wat je gezaaid hebt, zal je ook oogsten.  Wat gebeurt er in Ierland?

Het Ierse volk heeft 2 (twee) religieuze groeperingen: Rooms Katholieken en

Protestanten.

 

Moslims hebben heel veel Hindoes onder dwang moslim gemaakt, zij die geen

moslim zijn geworden, zijn vermoord of mishandeld. Hun dochters en vrouwen

zijn door hun verkracht. Dit hebben de blanken ook gedaan. Waar is de

recht­vaardigheid gebleven? Vandaag vechten Christenen en moslims met elkaar.

 

Een volk met twee (2) religieën (Hindoes en Moslims) moordt elkaar uit en

zegt dat het in opdracht is van de Allerhoogste Godspersoon. Heeft de Heer

het recht aan iemand gegeven om een ander te vermoorden of te onderdrukken?

 

In september 1995 gaf Heer Ganesha een waarschuwing aan de volkeren.

Heer Ganesha dronk melk uit zijn beeld die via zijn slurf aan Hem werd

geofferd. Dit is overal gebeurd waar Hindoes wonen. Ik heb toen aan diverse mensen verteld en ook erover geschreven dat dit geen goed teken was. Velen wilden mij niet geloven, maar wat ziet men vandaag op de wereld gebeuren?

Alleen maar natuurrampen. Wij mensen zijn hieraan zelf

schuldig. Wij moeten de Allerhoogste Persoon niet de schuld geven. Wat u

gezaaid hebt bent u ook bezig om te oogsten. Aum Tat Sat.

Hindoes zijn geen Fundamentalisten. Als een kleine groep daarvan deel

uitmaakt moet men niet alle Hindoes er bij betrekken. Zo zijn niet alle

blanken of christenen even slecht.

Tegenwoordig maken religieuze groeperingen ruzie met elkaar om zichzelf

materieel te verrijken of om voor altijd aan de macht blijven of de belangen

van kleine groepen te behartigen. De Nederlandse overheid maakt hiervan

flink misbruik en is alleen maar bereid om met deze jonge zielen te

onderhandelen.

 

Dit soort mensen is erg kortzichtig. Hun hersenen zijn nog niet goed

ontwikkeld, daarom kunnen zij het algemene belang van de gemeenschap niet

dienen. Het zijn jonge zielen. De Nederlandse overheid maakt van deze

gelegenheid misbruik en is aan deze wantoestanden medeschuldig.

Zij betrekt een heel kleine groep mensen om de belangen van alle Hindoes

in Nederland te behartigen. Deze groep bestaat uit de zogenaamde van

geboorte Brahmanen en de zogenaamde Arya Samajis. Zij zullen nooit in staat

zijn om de belangen van Hindoes in Nederland te behartigen. Ze hebben al

25 jaar de kans gekregen, maar het is van kwaad tot erger geworden.

 

Tegenwoordig worden Hindoes door de blanke christenen fundamentalisten

genoemd. Zijn alle Hindoes in werkelijkheid fundamentalisten?

Weliswaar zijn er een paar Hindoes die zich als fundamentalisten gedragen.

Het zijn 2 (twee) groepen van de zogenaamde van geboorte Brahmanen en de

zogenaamde Arya Samajis. Deze 2 groepen worden door de Nederlandse overheid

opzettelijk bevoordeeld en de zogenaamde lage kasten hebben bijna niets te

vertellen. Beide groepen krijgen overal erkenning en vormen samen niet eens

18% van de Hindoes in Nederland.

 

Als de Nederlandse overheid werkelijk op alle gebieden verbetering bij

Hindoes wil hebben moet die ook bereid zijn om met alle partijen op

redelij­ke basis te onderhande­len. Men mag overal brieven schrijven,

maar niets helpt.

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet kan gewoon worden doorgeschrapt.

Discriminatie is een gewone zaak in Nederland geworden en men kan zich

nergens erover beklagen.

 

De blanken hebben om hun belangen veilig te stellen, onder de Hindoestanen

een groep fundamentalisten uitgezocht. De fundamentalisten hebben in het

verleden voor en na de periode van Alexander de Grote en tot op heden hun

eigen volk onderdrukt. Hoelang zal dit nog duren?

 

Wie zijn de echte fundamentalisten? Zij die wapens gebruiken om andere

rassen te vermoorden of voor altijd hun mond te snoeren. Alleen door wapens

kan men dit doen.

Wanneer gaan de blanken mannen hun eigen fouten inzien en

verontschuldigin­gen aan diverse naties aanbieden.

 

Heer Shri Krishna heeft in de Mahabharata gezegd dat in de Kali-yuga alleen

mensen met Shudra karakter (dus zij in onwetendheid verkeren) regeerders van

landen zullen zijn en hun eigen volk gaan onderdrukken. Heden ten dage zien

we dat werkelijk gebeuren.

 

 

Wat de machthebbers van tegenwoordig als eerste gebruiken zijn wapens om

mensen te vermoorden. Zij die niets ermee te maken hebben ondervinden ook

het noodlot. Het bombarderen met vliegtuigen is de gewoonste zaak van de

wereld geworden.

In vroegere tijden gingen de machthebbers zelf vechten, de tegenwoordige

leiders moet men vergelijken met eunuch (geen man of vrouw) ze hebben geen

durf.

 

Hopende u in dit stadium voldoende informatie te hebben verschaft, verblijf

ik inmiddels met vriendelijke groet,

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

(Khimradj. Pherai)

 

 

 

Kopie conform: Overige Organisaties in Nederland en Suriname.