Karma en goenas

Khimradj Pherai

Voorzitter van Stichting Shri Satya Aarya Pradhaana Karmavadisch Sanatana Dharma

Bussumsestraat 153

2574 JG  Den Haag    –  Nederland

Tel: 070  -3235050   of  mobiel  0642153517

E-mail:khimradjpherai@casema.nl

 

 

Den Haag, 19  juli  2009

 

 

De drie niveaus van Karma, de reis van de ziel, karakter en discipline, de vier levensdoelen en doshas

 

Ganesh Mantra

 

Ganesh of Vigneshwara is de opruimer van hindernissen en een hartgrondig gebed naar Hem opent en wijdt de gunstige energie kanalen in.De afbeelding van het lopen achter een hoge olifant die het pad ervoor schoon maakt, is een beeldspraak die toegewijden gebruiken om het voordeel te beschrijven als Maha Ganesha aangeroepen wordt.

 

Goeroe Mantra

 

De goeroe Mantra is absoluut onontbeerlijk. De schakels die met de Goeroe, de Goeroe’s goeroe enz. maakt worden, noemt men Goeroeparampara. De energie gaat door het gehele nageslacht en eindigt met de Godheid of `Paramagoeroe’.

 

De goeroe is dat waardoor je denken – voelen verbonden wordt met God. Als je het Allerhoogste Bewustzijn als goeroe beschouwt en je geestelijke disciplines beoefent met onwankelbare liefde, zal de Heer Zelf voor je verschijnen en je onderricht geven, met als een goeroe. Of, Hij kan je als vrucht van je intense devotie zo zegenen dat je een goeroe ontmoet die capabel is je in de verhevenste waarheid in te wijden. Aum Shirdi Sai Baba Goeroe Namah

 

Men noemt hem goeroe, omdat `goe’ betekent iemand die uitgestegen is boven de drie hoedanigheden van de natuur (goedheid, hartstocht en onwetendheid); en `roe’ betekent iemand die het zonder –vorm aspect van het Goddelije heeft begrepen. De goeroe is de geneesheer van de ziekte die lijden teweegbrengt dat voortkomt uit het proces van geboorte en dood. De goeroe is bevoegd tot de behandeling  om de genezing te bewerkstelligen. Als je zo’n goeroe niet kunt vinden, bid dan tot de  Heer Zelf om jou de weg te wijzen, dan zal Hij je zeker te hulp komen.

 

Gayatrie Mantra ( Gaya, betekent adem en trie, bescherming. Letterlijk bescherming van je adem.

 

Aum Bhoer Bhoewa swaahaa

Tat Sawitoer Warinyam

Bhargo Dewvasya Dhi-Mahi Dhi-yo-yo Naha Prachodayaat

 

Van de Gayatri Mantra wordt gezegd dat ze gelijk is aan de Vier Vedas. Als u ooit de afmeting van de vier Vedas hebt gezien, kunt u inderdaad de kracht van deze mantra aanvaarden.De Gayatri Mantra is veelomvattend voor de hele wereld geschreven, maar nog is de essentie van haar kracht allen ontgaan behalve de meest hoog  spiritueel ontwikkelde zielen.

 

Nama Shiwaya

 

Waar u ook naar toe gaat, kunt u de aarde, het vuur, de lucht, het water en de ether (ruimte) vinden. We moeten de vijfelementen kennen om het menselijk lichaam hierdoor te genezen, daarna hoe ze te beheersen.

 

Door deze elementen heen vloeit Shiwa’s energie. Hij is overal, zijn energie is overal. De elementen zijn met zijn energie gevuld – Nama Shiwaya.

In de naam Shiwaya zitten vijf letters. Zij worden de vijf elementen genoemd.

NA MA  SHI  WA YA —  aarde, vuur, ether (ruimte), water en lucht.

 

We hebben vijf vingers aan elke hand. Deze zijn de vijf elementen:

 

NA MA SHI WA YA . De Indiase traditie zegt dat de duim de aarde is, de wijsvinger het vuur, de middelvinger de ether, de ringvinger het water en de pink de lucht. We kunnen de vijf elementen in onze hand vinden. Na communicatie met de devata’s, door de elementen, kunt u doen wat u wilt. U kunt de vijf elementen van uw hand beheersen.

 

Na   (Nakaraya)      Aarde                              Duim

Ma   (Makaraya)      Vuur                               Wijsvinger

Shi    (Shikaraya)      Ether                              Middelvinger

Wa    (Wakaraya)     Water                               Ringvinger

Ya      (Yakaraya)     Lucht                               Pink

 

 

DE WET VAN KARMA

Het woord `karma’ betekent letterlijk `actie’. Elke actie die we in ons huidige, vorige of toe­komstige leven ondernemen is ons karma: De wet van karma stelt dat de uiteindelijke verant­woording voor de kwaliteit van ons leven bij onszelf ligt. We kunnen anderen niet verwijten wat we nu ervaren.

Onze handelingen in het verleden (zowel in`dit leven als in vorige levens) scheppen situaties die we nu onder ogen moeten zien, op dezelfde manier als de handelingen van nu resulteren in situaties waarmee we later worden geconfronteerd.

 

DE DRIE NIVEAUS VAN KARMA

Ieder van ons heeft op drie niveaus te maken met karma:

Sanchita karma is de verza­meling van handelingen in onze vorige levens tot op heden. Op het moment dat we handelen, wordt onze handeling deel van ons sanchita karma. Sanchita karma is het karma waar­mee we geboren zijn en vormt de som van de goede en slechte daden in vorige incarnaties.

 

Prarabdha karma is het karma waarmee ieder van ons in dit leven wordt ge­confronteerd – zowel het goede als het slechte. Het is ook weer een karma dat je niet kunt veranderen. Hoezeer je ook denkt je leven onder controle te hebben, je beheerst slechts kleine delen van je leven; je hebt geen controle over voorvallen als onver­wachte ongelukken of natuurrampen. Sanchita karma toont het verhaal van je leven tot op heden, terwijl prarabdha karma vertegenwoor­digt wat je in dit leven gaat ervaren. Prarabdha karma is zowel negatief als positief.

 

Kriyamana karma is het belangrijkste van de drie. Dit is het karma dat we zelf kiezen vanuit onze vrije wil. Het is het karma van kiezen wat te doen – als we financiële tegenslagen hebben, zullen we dan stelen om uit de problemen te’ komen? Onze uitgaven beperken? Of harder werken?

Kriyamana karma is wat je doet om de kwa­liteit van je huidige leven te verbeteren: Een groot deel van de vedische astrologie gaat over inzicht in dit karma: inzicht in de keuzen die we kunnen maken, stoppen’ met overdenken en de juiste beslissingen nemen. Door dat te doen verbeteren we de kwaliteit van ons leven niet alleen voor nu, maar voor de toekomst, door de negatieve karma’s te beletten zich te presen­teren.

 

 

FILOSOFIE

 

De veda’s vormen de basis van de vedische astrologie. Ze werden geschreven om het zaad van een gedachte te zaaien, dat uitgroeit tot de boom van dieper inzicht. De vier veda’s zijn:

 

Rigveda leert gyana – kennis.

Yajurveda handelt over karma – actie.

Samaveda leert upasana – meditatie of verering.

Atharvaveda leert uiteenlo­pende ondewerpen:

 

DE UPANISHADEN

`Upa’ betekent `bij’, `ni’ bete­kent `neer’ en `shad’ betekent `zitten’. `Shad’ betekent ook `vernietiging’ – de vernieti­ging van onwetendheid. Upanishad betekent bij een goeroe zitten om inzicht te krijgen in de geheime leer. De upanishaden waren ver­halen, verteld in de bergen rond het kampvuur in de nacht; grote wijzen gebruiken zee om hun toe­hoorders de geheimen van het leven te leren. Er zijn 108 upanishaden. Elf ervan worden als de belangrijkste gezien: isha, kena, katha, prashna, mundaka, mandukya, taitiriya, aiteriya, chadogya, brihadaranyaka en shvetashvatara.

 

DE REIS VAN DE ZIEL

De vedische filosofie gelooft in verhuizing van de ziel. De huidige geboorte is niet meer dan een klein deel van het geheel, omdat dit leven slechts een van vele levens is. Elk leven is als een parel in een halsketting, maar alle parels­moeten aaneengeregen worden om de ketting compleet te maken. Het hoogste doel van de ziel is het bereiken van moksha of verlichting.Verlichting is de staat van eeuwige verrukking. Om dit te bereiken moet de ziel zijn inherente zuiverheid verlie­zen en de cycli van leven en dood ervaren. Deze ervarin­gen maken de ziel volwassen waardoor deze het hoogste niveau van bewustzijn ver­werft waar eeuwig geluk mogelijk is. Bij de vedische astrolo­gie gaat bet om de band tus­sen de individu en het uni­versum. We verbreken die band bij onze geboorte als we een fysiek lichaam aanne­men. Ons fysieke lichaam is steeds weer anders wanneer we als mens geboren worden, maar er is een continuïteit  van bewustzijn. Wij zijn slechts een deeltje van het totale bewustzijn, de kosmi­sche wet: Wanneer we ster­ven, keren we terug naar het universele om op­nieuw te worden geboren. Het is als de cyclus van water, dat op de aarde valt en terugkeert als­ stoom, om zo te veranderen in een wolk en weer als water terug te keren: Met elke geboor­te ontwikkelen we ons, zodat we uiteindelijk deze cyclus kunnen verbreken om eeuwige vrede te bereiken.

 

DE ZIEL EN MAYA = DE WERELD VAN DE ILLUSIE 

Wanneer de ziel in een menselijk lichaam wordt geboren, is het de bedoeling dat hij het leven ervaart, maar niet denkt dat het leven alles is. Maar veel mensen, vooral jongeren,, geloven dat dit leven alles is en dat deze wereld de ultieme werkelijk­heid is. De materiele wereld wordt echter beschouwd als maya, ofwel de wereld van illusies. Maya brengt verlan­gens en behoeften met zich, die wij proberen te vervullen in ons streven naar geluk. Maar de vervulling van deze verlangens brengt

geen geluk; ze creëert alleen maar meer verlangens: We worden al snel opgenomen’ in een oneindige cyclus van verlangens en wanhoop. In onze gedachten verwarren

we illusie en werkelijkheid. De Indiase erkent de behoefte onze aardse verlangens te vervullen, maar ze betwijfelt of dit de enige weg naar geluk is. We moeten meester zijn over onze behoeften en niet andersom.

Het is van belang te bedenken dat de ziel het leven moet ervaren teneinde het te kunnen opgeven. Als we beginnen te leren verlangens en gehechtheden van ons af te schudden, gaat onze ziel een licht zien. We gaan ons dan bewe­gen in de richting van de dingen waartoe we bestemd zijn. Jyotish of vedische astrologie is de wetenschap van het licht.

 

 

Karakter en discipline

 

1. Je moet beginnen met de eerste stap te zetten: het zuiveren van het denken-voelen en het aankweken van deugd. En verder: neem nooit zo maar iets aan van anderen. Op deze manier moet je groeien in zelfrespect en waardigheid.

 

2. Laat de grondoorzaken van ongerustheid, angst en onwetendheid verdwijnen. Het Goddelijk Leven is de levensadem van al wat leeft; het bestaat uit waarheid, liefde en argeloosheid.

 

3. Hous je bezig met goede daden, verkeer in goed gezelschap en koester goede gedachten. Wees goed, eerlijk en welgemanierd.

 

4. Vat mislukkig – zo deze zich voordoet – op als een uitdaging tot verdere inspanning; ga na wat de reden is van het mislukken en trek de les uit die ervaring. Leer  als Waarheid-zoekers hoe je succes kunt hebben in het woelige leven en hoe je moet leven zonder anderen te kwetsen en zonder zelf pijn te lijden.

 

5. Wees zuiver en tevreden. Wees moedig; weiger de zondebok te zijn. Ga alleen maar zover als je eigen talenten en ervaring dit toelaten.

 

6.  Leerlingen moeten op de uitdagingen in het leven durven ingaan. Ze moeten eerbied hebben voor lichamelijke arbeid. Ze moeten graag anderen van dienst zijn die wegens lichaamsgebreken hulp behoeven.

 

7. Verwelkom alles wat je een gezonde vreugde schenkt, maar verlaag je niet tot vulgair tijdverdrijf. Dwaal niet doelloes door de straten en bezoek niet de plaatsen waar ordinaire toneelstukken of films vertoond worden. Meng je niet in ongewenst gezelschap en kweek geen slechte gewoonten aan alleen maar om plezier te hebben.

 

8. Verlies nooit de moed in de zaad waar de examens worden afgenomen, en ook niet daarbuiten in de wereld. Moed is de kunstmest, die maakt dat de plant van geleerheid tot wasdom komt. De akker moet goed zijn, maar extra bemesting is ook noodzakelijk.

 

9. Je moet allemaal helden worden en het avontuur zoeken en moedig zijn; bereid je nu voor op die rol in het leven. De mens heeft in zich wonderlijke neigingen, die hij moet leren beheersen. Transformeer de lagere tendensen en moedig de hoedanigheden van liefde en vriendschap aan om stralend naar buiten te komen.

 

10. Maak vooral een begin met het aankweken van goede eigenschappen. Dat is zelfs van groter belang dan geleerdheid en het schenkt waar geluk. Dit is essentiële van alle kennis en het hoogtepunt van alle ware geleerdheid. Behandel anderen alsof ze tot je eigen kring hoorden en, als je ze dan al geen goed kunt doen, doe ze dan in elk geval geen kwaad. Omstreek de lamp van liefde in de nis van je hart en de nachtvogels van hebzucht en jaloersheid zullen wegvliegen daar ze dat licht niet kunnen  verdragen. De Goddelijke Liefde maak je nederig; ze maakt dat je je neerbuigt als je grootheid en heerlijkheid ziet. Een onbuigzaam iemand is besmet met egoïsme van het ergste soort.

 

11.  Het is lafheid die maakt  dat je de waarheid verbergt; en het is haat die het lemmet van de leugen scherpt. Wees moedig; dan is het niet nodig uitvluchten te bedenken.

 

12. Veroorzaak anderen of jezelf geen pijn door dwaze handelingen.

 

13. Respect jegens de vrouw is een teken van ware beschaving.

 

14. Verkondig de Waarheid niet met luider stem; maar toon door je gedrag dat  de waarde hecht aan de Waarheid en dat je erdoor geleid wordt. Zorgt ten minste dat je niet juist in die fouten vervalt waarvan je anderen beschuldigt. Verg niet van anderen dat ze op een niveau staan jijzelf onwillig bent te bereiken. Als je naar deze tempeldienst of godsdienstoefeningen niet regelmatig bij, de genade Gods verkrijgen.

 

15. Als je een goede daad verricht, komt het jou ten goede: als je iemand een slechte dienst bewijst, bedenk dan dat je jezelf schaadt.

 

16.  God liefhebben is niet zomaar een pose die je aanneemt, het is een reeks kleine daden, voortgebracht door een houding van diepe eerbied voor het  goddelijke in alle schepselen. Hoed je voor de leugen, die op de loer ligt door jou uitgesproken te worden, voor de gewelddadigheid, die op de loer ligt door je hand bedreven te worden, voor het ik je dat op de loer ligt achter de daad. Beteugel dat alles, voordat het een gewwonte wordt en als deel van je karakter ingrijpt in je lotsbeschikking.

 

17.  De trekkracht van inerte en luiheid zal je meedogenloos omlaag sleuren; daarom moet je steeds wakzaam en aldoor actief zijn.

 

18. Als je diep buigt voor mensen die ouder zijn dan jij, moet je denken ook nederig zijn; het is niet alleen het lichaam dat dient te buigen. Zorg vóór alles dat je goede gewoonten aankweekt, laat je gedrag smetteloos zuiver worden, en op je houding niets aan te merken zijn.

 

19.  Gebed en diep berouw zijn twee disciplines waardoor het denken gereinigd kan worden van egoïsme en haat.

 

20. Het onmiskenbare bewijs van regen is de vochtigheid van de grond, en zo is het teken van iemand die enige jaren scholing gehad heeft, welgemanierdheid. Een welopgevode jongen of meisje moet op een vrije en vriendelijke wijze met anderen omgaan.

 

21. Rama, een avatar (nederdaling Gods) in het oude India, wordt aanbeden en vereerd, terwijl Raabana (een boosdoener) daarentegen veracht wordt. Waarom? Omdat Rama een edel en rechtschapen karakter toonde.

 

22. Verzamel waar je kunt moed en vertrouwen; vermijd het contact met lieden die zaden van vrees of twijfel zaaien.

 

23.  Je moet jezelf bevrijden van gehechtheid aan vergankelijk dingen, en sterk en krachtig worden tegenover verleiding.

 

24.  Voed je geest niet met slechte verlangens en onwaardige plannen, maar voorzie hem van sterkende ideeën en moed. Als negatieve mentale indrukken weggevaagd worden, stralen wijsheid en inzicht in het volle heerlijkheid.

 

25. Het samenzijn met goede mensen voert je tot de Heer, terwijl het gezelschap van slechte mensen je slechts dieper doet zinken in de wereldse modder.

 

26. Maak anderen geen verwijten door hun op hun fouten te wijzen. Bij zelfonderzoek zul je merken dat de fouten en gebreken die je in anderen ziet, in jezelf zitten. Als je jezelf verbetert, verbeter je de wereld.

 

Leringen van Shirdi Sai Baba.

 

 

DE GUNA’S VAN DE DRIE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN

Ieder van ons heeft de drie guna’s in zijn of haar horoscoop, maar het evenwicht ertussen is voor eenieder verschillend. De eigenschappen van elke nakshatra tonen de guna’s op drie niveaus. Het eerste niveau toont je fysieke guna; bet tweede niveau je mentale eigenschap, en het derde niveau heerst over je eeuwige aard. De drie strengenvan de guna.’s vervlechten zich tot de overheersende guna van je nakshatra.

 

DE VIER LEVENSDOELEN

Er zijn vier doelen in het leven waarvoor ieder individu is geboren en die ieder van ons moet ervaren. Deze zijn:

 

–                      Dharma is correct handelen, onze plichten te­genover anderen en onszelf. Het is bet belang­rijkste dat iedere persoon moet herkennen: het doel van dit leven. Dharma is het vermogen juist te handelen in het leven, ongeacht de gevolgen voor onszelf

 

–                      Artha is bet praktische levensdoel, handelen met een bepaald, aards doel in gedachten: je werk, je loopbaan, financiële zaken. Artha is doel gericht.

 

–                      Kama betekent verlangens en behoeften op een zeer praktisch niveau. Wanneer we op deze aar­de worden geboren, moeten we verlangens heb­ben. Kama is passie – seksueel, religieus, gericht op het leven, op een doel.

 

–                      Moksha is verlichting. Het betekent nirvana, het opgeven van het fysieke leven om een hoger bewustzijn te verwerven. Wanneer we moksha bereiken, maken we ons los van de cyclus van geboorte en dood. Moksha is het hoogste doel van iedere incarnerende ziel.

 

 

DOSHA’S OF ZWAKTEN

Het Sanskrietwoord ‘dosha’ betekent fout of zwakte’. Deze term wordt gebruikt bij ayurveda, de vedische gezondheidsleer, om de zwakte van de mens te vinden die ziekten veroorzaakt als ze wordt opgewekt. In de Indiase astrologie worden de dosha’s bestudeerd om inzicht te krijgen in de subtiele interactie van bet lichaam. Een dosha kan je kracht zijn die tevens de eigenschap heeft om je zwakte te worden, zowel spiritueel als lichamelijk.

 

Vata – Winderig: de luchteigenschap

De natuurlijke eigenschappen van vata zijn actie, gevoel en enthousiasme. `Vata’ betekent `wind’. Waarneming, enthousiasme, inspiratie, communi­catie, oefening en actie zijn vata.

 

Pitta – Galachtigheid: de vuureigenschap

Vuur is nodig om te verteren. Pitta produceert hitte en heerst over de spijsverteringsorganen. Honger, dorst, soepelheid, opgewektheid, intelli­gentie en visie zijn pitta.

 

Kapha – Flegmatisch: de watereigenschap

Water is nodig voor het uithoudingsvermogen. Stabiliteit van het lichaam, potentie, kracht, soepele ledematen, kalmte en verdraagzaamheid zijn kapha.

 

Lezen en studeren alleen is niet genoeg, je zou alle commentaren uit het hoofd kunnen opzeggen en je zou over deze teksten met grote geleerden kunnen redetwisten en in discussie gaan, maar als je niet probeert na te leven wat die teksten je leren is al dat lezen en studeren slechts tijdsverspilling.

 

Er zijn twee plichten die de mens moet vervullen: de ene is te werken voor het welzijn van de wereld ; en de andere is te werken voor het bevrijden van het bewustzijn. Het eerste noemt men soms het `linker pad’, en dat vervalt als je eenmaal geestelijk rijp bent geworden.

 

Heel veel leesplezier toegewenst,

 

 

Hoogachtend,

 

 

Khimradj Pherai