Graf van Jezus

Khimradj Pherai

Voorzitter van Stichting Shri Satya Aarya Pradhaana Karmavadische Sanatana Dharma Nederland en Suriname.

Bussumsestraat 153

2574 JG    Den Haag – Nederland

Telefoon:  070  -3235050    of   mobiel   06 42153517

E-mail:khimradjpherai@casema.nl en webside:khimradjpherai@casema.nl

 

 

Den Haag,  4  november 2013.

 

 

INLEIDING

Laat dit een goede les zijn voor degenen die geen eigen religie hebben, en deze moeten naar waarheid gaan zoeken. Ze worden misbruikt door zogenaamde gebedsgenezers die in grote huizen wonen en mooie auto rijden,  geld die zij krijgen van kerkgangers als collecte. Wanneer zullen de ziekenhuizen worden gesloten?? De gebedsgenezers kunnen de taken specialisten over nemen.  Reeds in september 1993 werden Hindoestanen, Moslims en Boeddhisten in Suriname als HEIDENEN uitgemaakt. De heer Khimradj Pherai had zijn reaktie op deze artikel gegeven, maar Dagblad De West, was angstig geworden om mijn artikel te plaatsen, die zou een regelrechte neergang voor het Christendom betekenen. Maar wie zijn in werkelijkheid de echte Heidenen van vandaag en wie zijn de oorlogszuchtig voor materiële belangen op de wereld. Wie maken oorlogswapens om mensen te vermoorden. Deze zijn de huidige Raavana’s van het ijzerentijdperk? Zo werden Hindoestanen in augustus 2006 als Chaamars uitgemaakt.  Op 1 september schreef de heer  Kenneth Donk een artikel over mijn reactie, dat ik het Christendom had aangevallen. Maar onderaan in zijn artikel schreef hij, moeten wij de toegeworpen handschoenen in de strijd voor de waarheid niet aanvaarden? Of moeten wij personen als Pherai, zonder slag of stoot gelijk geven. Of zijn wij werkelijk door angst en vrees voor de uitkomst, monddood gemaakt?.. Feit is dat de zogenaamde christenen tot heden niets hebben geleerd van mijn diverse artikelen die allemaal op waarheid berusten.

 

 

Langs deze weg doe ik u informaties toekomen; die tot heden voor veel mensen onbekend waren. Het is zorgwekkend en teleurstellend te mogen constateren, dat sommige mensen nog steeds  –  een maatschappelijke ordening/status van de Hindoes, nl de priesters – deze  als een geboorterecht beschouwen.

Onderstaand kunt u kennis nemen van bepaalde onjuiste en / of verdraaide teksten uit diverse stromingen. Middels correcties worden diverse thema’s rechtgetrokken en voorzien van correcte weergave van de gebeurtenissen, zoals:

 • Vier maatschappelijke ordening.

 

 • Sanskriet als oudste taal van de wereld.
 • Vedische wiskunde, numerologie enzevoort.
 • Kloppen de verhalen van Adem en Eva en hun nakomelingen in het Oude Testament wel?
 • De voorouders van Abraham in het Oude Testament waren Indiër van India.
 • Kloppen de verhalen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament??
 • Jezus Christus, zijn verborgen leven in India

Het is zeer pijnlijke om te zeggen, dat de zogenaamde christenen niets eens weten dat Heer Jezus Christus, tot 112 jaar in Kashmir gewoond heeft. Zie zijn graf in dit artikel. De christenen zijn erg bang om de waarheid te vertellen dat Jezus van zijn 13de jaar tot 29ste jaar in India en omgeving heeft doorgebracht en van de zieners (rishies is onderwezen).

De Bijbel bestaat uit plagiaten uit de Heilige Geschriften Adi Devi Dewta Sanatana Dharma. Adi Devi Dewta Sanatana Dharma, kent geen oprichters. De overige nieuwe religies die bijna alle in verval zijn kennen wel een oprichter. En hun geschriften bestaat merendeels uit de leer van Adi Devi Dewta Sanatana Dharma.

 

Verder kunt u uitgebreid over desbetreffende thema’s lezen. Heel veel leesplezier toegewenst.

Een paar fragmenten uit het boek Jezus leefde in India, geschreven door  Holger Kersten.

Het verhaal van Abraham, de aartsvaders. Abraham zijn voorouders waren Indiërs en die verlieten  India, omdat zij tegen de onderdrukking van de brahmanen waren en het kastenstelsel speelde toen al een zeer belangrijke rol. Zijn voorouders waren vereerders van Shiva Bhagavan in de vorm van een lingam en zij hadden ook de Heilige Geschriften  meegenomen om  het te bestuderen en de kennis te verspreiden.

 

 

In het boek `De geheime leer toont H.P.Blavatsky  aan dat de Hebreeën afstammen van de chandala’s, de buiten de kasten staande Indiërs. Velen van hen waren ex-brahmanen, die in Sindh, in Chaldea en in aria (Iran) hun toevlucht zochten, en die al ongeveer achtduizend jaar voor onze jaartelling tot de A-Bra(h)m, de niet – brahmanen, behoorden. Deze Abrahm’s hadden zich dus al vroeg tegen de onmenselijkheden van het kastenstelsel gekeerd, maar konden zich niet staande  houden tegen de heersende brahmanen.

Zie bladzijden 12 en 13 over de geschiedenis van Abrahams voorouders.

Wij belijders van Sanatana Dharma beschikken over de oudste Heilige Geschriften.

 

De naam Pherai bestaat meer dan 5000 jaar in Griekenland .Voorheen was Griekenland een provincie van India. In de Mahabharata was het bekend was als Pulindadesh)

Pherai: The ancient city of Pherai, one of the most important cities of Thessaly, was occupied from the Final Neolithic (about 3000 B.C.) to the beginning of the Roman Imperial period (1st century A.D.), when it was probably abandoned. The modern settlement, named Velestino, was founded in the post-Byzantine period (13th century B.C.), and has played an important

Role in Greek history of the laste centuries (birth place of Regas Pheraios, pioneer of the Hellenic Revolution against Turks). Today Vlestino is a very active town, part of which is built upon the ancient city, fortunately not the most important part of it.

 

Tot augustus 1982 was Khimradj Pherai een christen en ging elke zondag naar de kerk. Vaker werd  de bijbel door mij gelezen. Het verhaal van Adam en Eva en hun 2 zonen, Kain en Abel heb ik ook gelezen. Kain sloeg Abel dood. Klopt dit allemaal? Adam en Eva hadden geen dochters. Manu (Adem) en Satarûpâ (Eva) hadden twee zonen en drie dochters. Wie heeft plagiaten gepleegd??????

 

 

Mozes en de kinderen Gods

 

De herkomst van de Hebreeën

In het recente onderzoek neemt men aan dat een zekere Abraham, stamvader van de Hebreeën, inderdaad  geleefd heeft en omstreeks het jaar 1700 voor het begin van onze jaartelling geboren werd.

 

De God Jahwe  beveelt hem: `Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit  uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal.’ (Gen.12:1) Maar waar was het land van herkomst van vader Abraham?

De vroege semitische talen zijn volgens Blavatsky ontstaan uit de eerste fonetische verworming van de oude Indische taal, het Sanskriet. Zo betekent bijvoorbeeld het woord Adamis of Adima in het Sanskriet `de eerste mens’ en Hava of Heva `dat wat leven volledig maakt’. In haar boek `De geheime leer toont H.P.Blavatsky  aan dat de Hebreeën afstammen van de chandala’s, de buiten de kasten staande Indiërs. Velen van hen waren ex-brahmanen, die in Sindh, in Chaldea en in aria (Iran) hun toevlucht zochten, en die al ongeveer achtduizend jaar voor Christus.

 

Voor onze jaartelling tot de A-Bra(h)m, de niet – brahmanen, behoorden. Deze Abrahm hadden zich dus al vroeg tegen de onmenselijkheden van het kastenstelsel gekeerd, maar konden zich niet staande  houden tegen de heersende brahmanen. Uiteindelijk bleef alleen de mogelijkheid over om weg te trekken. Volgens Gen.29 begeeft Abrahams zoon Jakob zich naar Laban in het land van de `zonen van het Oosten’. In het boek Jozua is eveneens beschreven dat de patriarchen van het volk Israël oorspronkelijk uit het Oosten kwamen: `Zo zegt de Here, de God van Israël: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend. Maar Ik  nam uw vader Abraham van de overzijde der Rivier, en leidde hem door het gehele land Kanaän; Ik maakte zijn nakomelingschap talrijk en schonk hem Isaak.’(Joz.24:2-3) Een aantal plaatsen in Genesis wijzen het gebied rond Haran aan als eigenlijke vaderland van Abraham. Volgens Genesis 11:32  kreeg Abraham van God  het bevel om uit zijn vaderland te vertrekken toen hij in Haran woonde. De huwelijksbemiddelaar die Abraham  uiteindelijk voor zijn zoon Isaak uitstuurt, stuurt hij naar Haran `naar mijn vaderland en naar mijn  verwanten’ (Gen.24). Dit Haran vermoedt men tegenwoordig  in het dorp Eski-Chârran in het laagland van Mesopotamië.

 

Maar tot op de dag van vandaag is er in Noord-India een kleine stad die Haran heet, een paar kilometer ten noorden van de Kashmirse hoofdstad Srinagar, waar  archeologen resten van fundamenten blootgelegd hebben  die al voor Christus gedateerd kunnen worden. Het is niet meer mogelijk de omzwervingen van deze nomadenstammen na te gaan, maar de som van alle vergelijkbare aanwijzingen laat een ondubbelzinnige conclusie toe: omstreeks 1730 voor onze jaartelling begonnen deze nomaden onder leiding van Jakob in de richting van Egypte te zweren.

De Egyptische priester en geschiedschrijver Manetho vertelt: `Uit het Oosten verschenen onverwacht mensen van lage afkomst, die moedig ons  land binnentrokken en het met  geweld in bezit namen, zonder op ernstig verzet te zijn gestoten.’ Wandschilderingen in Egyptische grafkelders tonen deze verovers duidelijk met een lichte huidkleur en zwart haar. (III.5 en 6)

De prediking van Stefanus in het evangelie De Handelingen der apostelen (Hand.7) vormt een kort overzicht dat toont hoe Abraham, de imaginaire stamvader van de joden, naar een land moest trekken dat de God van de Heerlijkheid hem wilde tonen. Via Mesopotamië `trok hij weg uit het land der Chaldeeën en vestigde zich in Haran’. Mogelijk noemden de nomadenfamilies rond Abraham de plaats in noordwest Mesopotamië, waar ze eerst voor korte tijd woonden, naar hun plaats van herkomst. Door de honger gedreven trekt de groep tenslotte verder naar Egypte, omdat Abrahams zoon Jakob gehoord had `dat er graan was in Egypte’, maar men moest al snel naar Palestina terugkeren. Hoewel Abrahams zonen Isaak, Ezau en Jacob hevige ruzie met elkaar hadden, werd de familie in de volgende generatie een stam. Jacobs twaalf zonen drongen echter vanwege een hongersnood Egypte weer binnen, waar in die tijd de Hyksos-dynastie heerste. De emigranten vestigden zich eerst alleen in de provincie Goshen.

Een semitische kolonisatie van het noordoostelijke Nijldal in die tijd is bewezen. De Hebreeën bevolken al snel het hele land en krijgen geld, invloed en macht. De uitdrukking `Hebreeërs’ betekent in bronnen uit de dertiende en veertiende eeuw voor onze jaartelling geen nationale of volksgroep, maar  onaanzienlijke mensen met minder rechten, die door de Egyptenaren uiteindelijk in dienst genomen werden en later zelfs tegen hun wil als goedkope arbeidskrachten vastgehouden  werden. Toen de Hyksos-dynastie in 1583 v. C. moest aftreden, schijnt de positie van de Hebreeën door innerlijke degeneratie en door onenigheid  sterk te zijn verslechterd. De concrete beweringen in Ex. 1:11, waar de voorvaderen van de Israëlieten aangetrokken werden voor de bouw van de steden Pithom en Ramses, laten de conclusie toe, dat Rames II (1301-1234) de farao van deze onderdrukking was. Omstreeks deze tijd verlaat dus een aantal semitische stammen onder leiding van Mozes Egypte, op zoek naar het land der vaderen, het door de God Jahwe beloofde land.

 

Manu – Manes – Minos  – Mozes

Degene die in de oertijd de Indiërs hun politieke en religieuze wetten gaf, heette Manu. De wetgever van de Egyptenaren heeft de naam Manes.

De Kretenzer die Egypte ging om de wetten te bestuderen die hij de Grieken wilde geven, was Minos.

De leider van de Hebreeuwse volkstammen en verkondiger van de tien geboden noemde zich Mozes.

Manu, Manes, Minos en Mozes  veranderden de gehele wereld. Alle vier stonden aan de wieg van invloedrijke volkeren, alle vier gaven de van dan af geldende wetten en vormden priesterlijke en theocratische samenlevingen. Dat ze alleen naar hetzelfde archetypische voorbeeld te werk gegaan zijn, wordt niet alleen door de gelijkluidende namen en de gelijkenis van de door hen gecreëerde instellingen duidelijk.

Manu betekent in het Sanskriet: een voortreffelijke man, de wetgever. De vier  namen wijzen op dezelfde Sanskrietstam. Aan het begin van elke zich ontwikkelende beschaving staan mannen die tot iets groters geroepen zijn dan hun medemensen, die de massa imponeren en superieur handelen met het oog op vooruitgang of heerschappij. Tegenover het naakte geweld dat voor de onontwikkelden als hoogste wet geldt, zoeken die geestelijke leiders het fundament van hun macht alleen in het navolgen van het hoogste wezen, dat in het geweten van allen aanwezig is. Deze mannen werden omgeven met een geheimzinnige nimbus, en hun herkomst werd verheerlijkt. `Profeten’ of `van God gezondenen’ werden ze genoemd, en ze herriepen zich op de duistere openbaringen uit de vroegste geschiedenis, die alleen zij konden verklaren. Alle fysieke verschijnselen werden onder hun bekwame handen tot verkondigingen van de hemelse macht en de toorn Gods, die ze naar wens oproepen of bedwingen. Net als Mozes beheerste ook Manu de magie – bijvoorbeeld een slang in een catatonische (bewegingloze) toestand brengen, als staf tonen en weer terug veranderen: Indische fakiers doen dit nu nog.

Manu, die zich met de brahmanen (invloedrijkste kaste) en de priesters verbond om de maatschappijstructuur van de Veda’s omver te werpen, was de  oorsprong van de neergang en vernietiging van zijn volk, dat verstikte in de verdoven heerschappij van het priesterdom.

 

 

Wie was Mozes? Dit verhaal komt overeen met Karna, zoon van Kunti en Surya en oudere broers van de Pandava’s. Hierover heb ik reeds  eerder geschreven.

De etymologie van de naam Mozes is omstreden. In het Egyptische betekent `mos’ kind of woordelijk `…… is geboren’ (b.v. Thut-moses). Bij een andere verklaring, in het Hebreeuws, kan men de naam herleiden op `mo’ (= water) en `useh’ (= redden), wat overeen zou komen met de legende van Mozes in het biezen mandje (Ex.2:10). Het is niet mogelijk een duidelijk beeld van de historische persoon te krijgen, en de overlevering levert ons een paar raadsels op. Het historische onderzoek van het Oude Testament heeft aangetoond dat Mozes in geen geval de auteur van de vijf eerste Bijbelboeken is.

De Pentateuch werd via eeuwen van mondelinge en schriftelijke overlering in zijn bekende vorm samengesteld. De niet overeenkomende woordkeus, tegenspraken, herhalingen en de verschillende theologische opvattingen doen het bestaan van meerdere bronnen vermoeden. Al schijnt ook veel in het duister van de millennia vervaagd, we weten tegenwoordig toch dat de figuur van Mozes historisch is.  We mogen aannemen dat hij aan het koninkrijk hof opgegroeid is, door priesters opgevoed werd, een hoge graad van ontwikkeling bereikte

En dat zijn invloed als staatsambtenaar tot in alle hoeken reikte. Mozes bediende zich van een merkwaardig mengsel van zuivere doctrine en merkwaardige, magische praktijken, waarin de leringen uit de Veda’s vermengd zijn met de Egyptische afgodendienst.

 

 

Er bestaan over de hele wereld meer dan tweehonderdvijftig overgeleverde sagen over overstromingen. Welke is nu echter de overstroming waarover de bijbelse teksten ons vertellen? Omdat de Indiase Veda’s en Poeraana’s met zekerheid de oudste openbaringen van de geschiedenis van de mensheid zijn, ligt het voor de hand  ook aan te nemen dat het daarin voorkomende zondvloedverhaal de eerste overgeleverde vertelling is over een overstroming. De overstroming verschijnt in hindoe-boeken slechts als een overlevering.

Volgens de voorspelling van de Heer werd de aarde bevolkt en de nakomelingen van Adamis en Heva werden al snel zo talrijk en zo boosaardig, dat ze niet meer met elkaar overweg konden. Ze vergaten God en zijn belofte en kwamen zelfs in opstand tegen God. Toen besloot de Heer (Brahma) zijn schepselen te straffen, en wel zo dat het een les kon zijn voor de overlevenden en hun nakomelingen. Hij zocht onder de mensen degene uit die hij voor de aardigste hield om gered te worden en het mensengeslacht in stand te houden. Zijn keus viel op Vaivasvata en hij liet hem weten wat zijn wil was. Vaivasvata redde een kleine vis, die zich later als een `avatar’ (= belichaming van een god) van Vishnu bekendmaakte, aan de heilige oever van de rivier Virim. De vis waarschuwt  de rechtvaardige man  dat de aarde op het punt staat ten onder te gaan en dat allen die haar bewonen, moeten vergaan.

Vishnu in de gedaante van de vis beveelt Vaivasvata  nu schip te bouwen, waarop hij zich met zijn familie moet begeven. Als het schip klaar is en Vaisvasvata met zijn hele familie, de zaden van de planten en een paar van alle diersoorten erop plaatsgenomen heeft begint de grote regen en de rivieren treden buiten hun oevers. Daarop stelt een grote vis met een hoorn op zijn kop zich op aan de voorsteven van de ark en de heilige man bevestigt een touw aan deze hoorn. Zo trekt de vis het schip veilig door de woedende elementen, tot  allen buiten gevaar op de toppen van de Himalaya landen. (Vergelijk Gen.6.).

Het aantal dagen dat de overstroming duurt, stemt precies overeen met het in de bijbelse verhalen genoemde aantal (veertig dagen). Blz 68.

 

 

India betekende in oude tijden een land dat ver voorbij de nu bekende geografische grenzen reikte. Tot India behoorden ook Tibet en Mongolië en het westen lag ook het huidige Iran binnen de grenzen.

 

Opmerking: zoals reeds eerder vermeld, zijn er twee zondvloeden in de Vedische beschaving geschreven. In bijbel is het verhaal  overgenomen. Dus de bijbel, vooral het Oude Testament bestaat uit Plagiaten uit de Heilige Geschriften van Sanatana Dharma.

Wie zijn de ware heidenen????? De plagiaat plegers.

 

Kashmir is het `beloofde land’

Volgens de informatie in de Bijbel lag het paradijs, waar de schepping van de mens plaatsvond, in het Oosten. `Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar  de mens, dien Hij geformeerd had.’ (Gen.2.8) Hierna wordt de geografische plaats van de Hof van Eden door de verwijzing naar de vier rivieren nog duidelijker gepreciseerd. `Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.’ (Gen.2.10) In Mesopotamië, het twee, het tweestromenland, dat gwoonlijk als Hof van Eden beschouwd wordt, stromen echter (zoals ook de naam al ondubbelzinnig zegt) maar twee rivieren.

Daarentegen monden in het Noordindiase gebied nu zelfs vijf grote rivieren uit een reusachtig stroomgebied uit in de Indus (Sindh) en geven het land zijn naam: vijfstromendland = Punjab. Sinds 1947  is deze provincie door de staatgrens verdeeld in een Indiaas en een Pakistaans gebied. De vijf zijrivieren aan de linkerkant van de Indus heten: Jhelum, Chenab, Ravi, Beas en Sutlej. Het Punjab-gebied was het vroegste cultuurland van India ( Induscultuur ca. 3000 v.C) en archeologen vonden in Kashmir sporen van een vijfigduizend jaar  oude beschaving.

 

Namen in Kashmir                    in de Bijbel               bijbelplaats

Amal                                            Amal                           I Kron. 7:35

Asheria                                         Aser                            Gen.30:13

Attai                                             Attai                             I Kron.12:11

Bal                                                Baäl                             I  Kron.5.5

Bala                                              Bala                             Joz.19:3

Bera                                              Beëra                           I Kron. 5:6

Gabba                                           Geba                            Joz.18:24

Gaddi                                            Gaddi                           Num.13:11

Gani                                              Guni                             I Kron. 7:13

Gomer                                           Gomer                         Gen.10:2

 

 

Plaatsen in                                    provincie            bijb.naam              bijbelplaats    

Kashmir

Agurn                                            Kulgam               Agur                       Spr. 30:1

Ajas                                               Srinagar               Ajja                        Gen.36:24

Amonu                                          Anantnag             Amon                      I Kon.22:26

Amariah                                         Srinagar              Amarja                     I Kron.23:19

Aror                                               Awantipur            Aroër                       Joz.12:2

Balputra                                         Awantipur            Baäl-Peor                Num.25:3

Behatpoor                                       Handwara            Bet-Peor                  Deut.34:6

Birsu                                               Awantipur           Birsa                        Gen.14:2

Harwan                                           Srinagar               Haran                       II Kon. 19

 

Frappant is dat behalve de belijders van Sanatana Dharma, de Arabieren, Grieken en Chinezen met de 27 maan-constallaties (Nakshatra’s) werken. Om de 27  1/3 dag komen deze maan-constallatie op hun eigen plaats. De 27  maan-constallaties worden in 360 graden verdeeld. 360 graden : 27 =  13 graden en 20 booggraden. Elk maan-constallatie wordt onderverdeeld in 4 gelijke delen ( 13 graden en 20 booggraden : 4 =  3 graden en 20 booggraden.

 

Ik zal een paar van ze opsommen:

         Sanskriet                 Arabisch                        Grieks                                 Chinees

 1. Ashwinie                  Aas-Sharataa               Kaanstar of Paalaks           Shyoe
 2. Bharanie                  Alabhoetain                  Araaiedas of Moeseie         Auie
 3. Kritikaa                   Ath-Thaiyaa                 Tauri of Ekasimon              Maaau
 4. Rohinie                     Adabaaran of Phoel    Aldebaaraam                       Syoe
 5. Mrigashiraa             Alakaah                        Auriyonis                             Tse
 6. Dhanishtaa               Saadadj-Soed               Kepriekaartie                      Haaiyo      

                                                                                  Of  Delaphinie                                                                     

                                                                                   

Sanskriet is de oudste wereld taal. De belijders van Sanatana Dharma hebben geen plagiaat gepleegd. Wie heeft dan wel plagiaat gepleegd? En vanwaar komt de kennis van Vedische astrologie, numerologie en handleeskunde vandaan??? In ieder geval niet van de Griekenland, want dit land maakte  deel uit van India. In juli 2001 heb ik mijn eerste boek over Vedische astrologie, Wetenschap die alles over u leven vertelt van de geboorte tot dood uitgegeven. Zelfs een westerse astroloog heeft toegegeven dat de kennis van astrologie uit India afkomstig is.

 

 

 

 

 

 

KOSMISCHE ANALOGIEËN

 

De waarde van Pi(n) =  3.14159  is vervat in de som een eeuw, een jaar en een dag van Brahma, de schepper.

 

Een eeuw  van Brahma                               3.110.400.000.000    jaren

Een jaar van Brahma                                       31.104.000.000    jaren

Een dag van Brahma                                               86.400.000    jaren

_______________________

 

3.141590.400.000     jaren

=====================

 

 

De Arabieren beweren dat de cijfers van hun is afkomstig. Hoe oud is hun religie, waarom   hebben de Irakezen 6 maanden lang de Heilige Boeken van Sanatana Dharma verbrand??? Hiervoor zal zeker een reden zijn, alles verdoezelen alsof van hun afkomstig is. Hadden zij dit van hun leermeester geleerd? Eerst gingen ze naar India om kennis op te doen en daarna hun boeken verbranden. Hebben zij naar sattwabodhi gezocht of ernaar geleefd.

 

Het moderne rekensysteem

 

Voor zeer grote getallen gebruikte men de telwoorden uit het Sanskriet, het oudste taal van de wereld. Het Sanskriet is de Heilige taal van India, die al heel lang ontwikkelde mensen en geleerden uit de verschillende taalgebieden met elkaar verbond. In deze kon men getallen uitdrukken in `letters’: zo staan voor eka, dvi, tri, catur, panca, sat, sapta, asta en nava de getallen 1 tot en met 9.

 

Eka        1               catur      4             sapta   7

Dvi         2               panca     5             asta      8

Tri          3               sat          6             nava     9

 

De daarbij behorende telwoorden schreven zij als:

 

Dasha                                                     10

Sata                                                        100

Shatra                                                    1000

Enzovoort tot en met: padma:             1.000.000.000

 

Ze schreven bijvoorbeeld het geval 636, gelezen van rechts naar links, dan werd dit als volgt genoteerd: sat  tri sat sata  ( 6+ 3x 10 + 6 x 100

 

7629, van rechts naar links gelezen, wordt genoteerd als: nava dvi sat septa ( 9 + 2 x 10 +

6×100+7×1000).

 

De Indiërs hebben ook het getal NUL  (0) uitgevonden. Velen beweren dat de Maya’s het getal  NUL (0) hebben uitgevonden. De Maya’s gingen vanuit  Oosten naar Amerika en behorenden tot een volkstam van Arische ras. Ongeveer  60.000   tot  25.000 jaar geleden,  toen alles nog het nog een vast land was, vestigden zij zich in Amerika. Hun leefgewoonten zijn  te vergelijken met die van de Indiërs. Het offeren van dieren en mensen deden zij , hoe de brahmanen tot heden nog in India uitvoeren. Maar de westerlingen willen alles ontkennen.

 

In het verre Mexico vieren de bewoners een feest dat Raama en Sietaa heet. Het tijdstip waarop het feest wordt gevierd, komt overeen met onze periode van Dussara of Nawaraatri.

 

Opgravingen in dit land hebben een aantal beelden van Ganesha aan het licht gebracht. De vroegere bewoners van dit gebied waren Aastika’s (d.w.z, degenen die in de Veda’s geloofden), een benaming die nog steeds in verbasterde vorm als Azteken, zoals dit volk nu genoemd wordt.

Er bestaat in werkelijkheid geen mâyâkalender. Zij hebben de kennis vanuit India meegenomen naar Amerika. Bij hen vindt de overdracht van kennis nog steeds mondeling, hoe het voorheen in India was. De vrouw van Raavana kwam van Mexico  en Ahirawan en Mahirawan woonden in Colombia. Vroeger werd het pâtâl desha (onderwereld) genoemd.

 

Overige bewijsmaterialen, die van groot belang kan zijn  voor grondig onderzoek. Via Manu en Sataruupa, vond het verwekken van kinderen door seksuele omgang. Voorheen  schiep Brahma, de schepper uit zijn lichaamsdelen zijn kinderen. Zie vervolg pagina 6.

 

 

Dit is het grootste geheimen van Jodendom en Christendom. Het graf van Jezus Christus in India. Hoelang zal het Vaticaan dit nog geheim houden, voor het behoudt van eigen materiële posities?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Srimad Bhagavatam Poeraana’s, Canto 3 Hoofdstuk 12 staat het stamboom van Brahma, de  schepper. In Canto 4 hoofdstuk 1 staat het stamboom van Manu zijn dochters en kleinkinderen. Zie korte samenvatting hiervan. Welke stamboom juist is, laat ik aan de lezers over. In ieder geval hebben de Indiërs geen plagiaat gepleegd.

 

De eerste vier zonen van Brahma, de schepper zijn: Sanaka, Sananda, Sanatana en Sanat –kumara.

 

Daarna elf Roedras: Manyu, Manu, Mahinasa, Mahaa, Shiva, Rtadhvaja, Ugraretaa,Bhava, Kaala,Vaamadeva en Dhrtavrata.

 

Elf vrouwen van Roedras zijn: Dhi, Dhrti, Rasalaa, Umaa, Niyut, Sarpi, Ilaa, Ambikaa, Iraavati, Svadhaa en Diksaa .

 

De volgende 10 zonen van Brahma: Marici, Atri, Angiraa, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhrgu, Vasistha, Daksa en Narada.

 

Naarada werd geboren uit Brahma’s overdenking, Vasistha werd geboren geboren uit zijn ademhaling, Daksa uit duim, Bhrgu uit zijn aanraking, Kratu uit zijn hand, Pulastya werd verwekt uit zijn oren, Angira uit zijn mond, Atri uit zijn ogen, Marici (vader van Kasyapa) uit de geest en Pulaha uit de navel van Brahma.

 

De wijze Kardama, echtgenoot van de grote Devahuti, werd geopenbaard uit Brahma’s schaduw. Zo werden allen hetzij uit het lichaam hetzij uit de geest van Brahmaa geopenbaard.

 

Uit Brahma’s lichaam kwamen twee lichamen voort. Het ene had een snor en het andere twee gewelfde borsten. Niemand kan uitleggen vanwaar ze verschenen en daarom kent men ze zonder dat ze zijn zoon en dochter worden genoemd.

 

Degene die de de mannelijk gedaante bezat werd bekend als Manu (in de bijbel  als Adem)  genaamd Svaayambhuva, en de vrouw werd bekend  als Satarupaa (in de bijbel als Eva).

 

Manu verwekte bij Satarupaa vijf  kinderen: twee zoons, Priyavrata (Abel in de bijbel) en Uttaanapada(Kain), en drie dochters Aakuti, Devahuti en Prasuti.

 

De vader, Manu gaf zijn eerste dochter, Aakuti, aan de wijze Ruci, de middelste, Devahuti, aan de wijze Kardama, en de jongste, Prasuti, aan Daksa. Via hen raakte de hele wereld bevolkt.

 

Kardama verwekte bij Devahuti, 9 dochters, en die werden als volgt gehuwd

Kardama Muni droeg zijn dochters; Kaala aan Marici, Anasuya aan Atri, Sraddha aan Angiraa, Havirbhu aan Pulastya, Gati aan Pulaha, Kriyaa aan Kratu, Khyaati aan Bhrgu, Arundhati aan Vasisthaa, Santi aan Atharva.

 

Zie verder foto’s op pagina 4 en 5  van het graf van Jezus in Kashmir India. De christenen leven in angst  voor de waarheid. Hoelang zullen zij hun achterban nog dom houden over het leven van Jezus, zoon van Maria? De voorouders van Abraham kwamen uit India. Het verhaal van Shri Parsurama berust op waarheid. Hij verjoeg vervallen Kshatriya’s uit India en die vestigden zich in Egypte, Israel en omstreken. Abraham is de aartsvader van moslims, christenen en joden.

Abraham vereerde Shiva Bhagavan in de vorm van een Lingam.Opvallend hierbij is dat de shiva lingam ook door Moslims en Christenen worden vereerd. In oktober 1997 heb zelf een Shivalingam in Egypte gekocht. Moslims broeders, dit berust op waarheid en jullie worden door de religieuze leiders dom gehouden opdat zij hun eigen positie willen behouden. Zie op bladzijde 12 en 13 het verhaal over Mozes en Abraham.

Hoe is naam Abraham ontstaan.

 

Zo wordt dus in verre Israël een goddelijke jongen geboren, die men de naam Issa geeft. In de loop van zijn vertiende jaar komt de jongen met een groep kooplieden mee naar het gebied van de Sindh (= Indus), ` en hij vestigde zich onder de Arya, in het door God beminde land, met het doel zich vervolmaken en de wetten van de grote Boeddha te bestuderen’.

 

 

Ik hoop dat de zogenaamde christenen die geen eigen religie hebben hieruit lering trekken, dat Jezus bezig om de Vaisnava leer te verkondigen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Khimradj Pherai